Национална промоция Plasmon 2021
Национална промоция Plasmon 2021
Национална промоция Plasmon 2021
Национална промоция Plasmon 2021

Национална промоция Plasmon 2021

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА КОНСУМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ “Plasmon“

 

Част 1. Организатор НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията  „НАЦИОНАЛНА КОНСУМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ Plasmon, наричана по-долу ПРОМОЦИЯТА  се организира от  „АВЕНДИ“ ООД, с адрес на регистрация  бул. „Искърско шосе“ 7, гр. София и ЕИК BG130591250, наричан за по-кратко ОРГАНИЗАТОР.

 

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на официалната страница www.plasmon.bg , както и на официалната страница във Фейсбук  facebook/PlasmonBulgaria за целия период на Промоцията.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията  www.plasmon.bg

С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

 

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват всички картонени опаковки от продукти на Плазмон, внасяни от Авенди ООД, с изключение на млечни формули – течни и сухи NutriUno1. Не участват паучове.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

В Промоцията нямат право да участват служителите на „Авенди” ООД, рекламна агенция „Атийм ООД, както и членовете на семействата им.

 

Част 5. Продължителност на промоцията

Промоцията стартира на 12 май 2021г. и продължава до 12 юни 2021г. включително. След 13 юни 2021г. промоцията се прекратява.

Крайният срок, в който участник в Промоцията може да потърси наградата си е 30.06.2021. Наградите се предоставят с куриер за сметка на ОРГАНИЗАТОРА, на посочения адрес и телефон за контакт. Печелившите участници ще бъдат оповестени на сайта www.plasmon.bg

част 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Всички КАРТОНЕНИ опаковки от продукти на Plasmon, внасяни от Авенди ООД, с изключение на млечни формули – течни и сухи NutriUno1. Не участват плодови и зеленчукови паучове.

 

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Код Марка Модел Количество
30020JSTZ01300.001UJ0309.4 Chicco J0309 КОЛИЧКА OHLALÀ 2 PAPRIKA 2
30020JCHZ00700.001U79065.3 Chicco 79065.250 СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ POLLY 1
30010NCCZ00100.001U Chicco N0401 ПЛАСТМАСОВ ЛИГАВНИК,”ПЕЛИКАН” , 1 БР 80
30010NCCZ01100.001U Chicco N0411 КОМПЛ. ЗА ХРАНЕНЕ 6М+ 3

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Всеки 5 изпратени КАРТОНЕНИ опаковки Plasmon (на които ясно е обозначено, че са внесени от Авенди ООД), в произволна комбинация ( без да е нарушена целостта им), участва в томбола за една от гореописаните награди. В 1 писмо не може да има повече от 5 опаковки; всеки 5 опаковки са равни на 1 участие в томбола. Изпращането на опаковките е за сметка на участника. В полученото писмо трябва да има информация за телефон за контакт.

Опаковките се изпращат до Авенди ООД, бул. Искърско шосе 7, ет. 1 за  ПРОМОЦИЯ Plasmon, за сметка на участника.

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

1.Всички участници спечелили нагарада ще бъдат информирани със SMS на номера посочен в писмото с участващите опаковки. В рамките на 5 (пет) дни от момента на спечелване на нагарадата си следва да се обадят на 0898774131 (според тарифния им план), за да предоставят данни за доставка на нагарадата (три имена, ЕГН и точен адрес). За да бъде получена наградата, участникът трябва да се обади на телефона на Промоцията 0898774131 в срок до 30 юни 2021 включително, за да предостави данни за доставка (три имена, телефон и адрес). В рамките на 30 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес след две посещения, участникът губи правото да получи наградата.

2.В случай че спечелилият награда участник не желае да предостави адрес за доставка, участникът има право да получи наградата си от офис на организатор на адрес гр. София, бул. Искърско шосе 7, сграда 12 в работни дни, в часовете между 10 – 16 ч., като предварително уточни дата и час на получаването й с Организатора. В този случай всички разходи във връзка с получаването на наградата, в т.ч. транспорт до и от офис на организатора са за сметка на участника.

3.Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на личен идентификационен документ. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т.3. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

 

Тегленето на печелившите участници ще се извърши до 27.06.2021 . Печелившите ще бъдат обявени на www.plasmon.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

 

12.1.Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на опаковки.

12.4.Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5.Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на обекта и/или на участника.

12.6.Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки.

12.7.Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

 

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1    Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на участие в томболите, без да се отговаря на условията за това.Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

 

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1    Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

 

ОРГАНИЗАТОРЪТ, ДЕЙСТВАЩ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГЛАМЕНТ 2016/679 ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ДА СЪБИРА, СЪХРАНЯВА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА, ЕДИНСТВЕНО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ИЛИ ДОКОЛКОТО СЕ НАЛАГА ОТ ПРОМОЦИЯТА.

ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ ДОБРОВОЛНО В ПРОМОЦИЯТА НА ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА ОРГАНИЗАТОРА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ЛИЧНИ ДАННИ. ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, С КОИТО ТОЙ СИ СЪТРУДНИЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМОЦИЯТА, А ИМЕННО: АГЕНЦИЯ-ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ; ДРУЖЕСТВАТА, ИЗБРАНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ДА ИЗВЪРШВАТ ИНТЕРНЕТ-ПОДДРЪЖКА И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ/FACEBOOK-СТРАНИЦАТА НА КАМЕНИЦА; КУРИЕРСКИТЕ ФИРМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ, ДР. ТЕЗИ ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СПАЗВАТ СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

С УЧАСТИЕТО СИ В ПРОМОЦИЯТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ СА НАЯСНО С ТОВА, ЧЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ И ПОСОЧЕНИТЕ НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ МОГАТ ДА СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ, КАКТО И ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЛЕДВА САМОСТОЯТЕЛНО ДА УВЕДОМЯТ УЧАСТНИЦИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО).

УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ПРОМОЦИЯТА Е ИЗЦЯЛО ДОБРОВОЛНО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАДЕН УЧАСТНИК НЕ ЖЕЛАЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ТОВА ЛИЦЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ.

ОРГАНИЗАТОРЪТ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА:

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ – ТРИ ИМЕНА, Е-МЕЙЛ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, ПРЕДОСТАВЯНИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА;

ПОСЛЕДВАЩАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА: ТРИ ИМЕНА И АДРЕС, ДАННИ ОТНОСНО ВИДА НА НАГРАДАТА.

ОБРАБОТВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА ОТНОВО Е НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, СКЛЮЧЕН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.

 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЗОРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ДОКЛАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРА, НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ТАКИВА ДОКЛАДИ. УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА.

ЗАСНЕМАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ИЛИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ИМЕНА, СНИМКИ, ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ИМЕНА ИЛИ ОБРАЗИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ, НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА КАМЕНИЦА, И/ИЛИ В ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В АУДИО, ПЕЧАТНИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ В ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ КЪМ МЕДИИТЕ, С ЦЕЛ И НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА, ПРОДУКТИТЕ И МАРКЕТИНГОВИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАТОРА. ТАКИВА СНИМКИ ИЛИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСНЕТИ ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ ИЛИ ПРИ ДРУГИ СЪБИТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОМОЦИЯТА, ЗА КОЕТО СПЕЧЕЛИЛИЯТ УЧАСТНИК ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА НА СЪОТВЕТНОТО МЯСТО. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ИЛИ С ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ. ВСЯКО СПЕЧЕЛИЛО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ УЧАСТИЕТО СИ В ТАКИВА СНИМКИ, ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, ПОДАДЕНО УСТНО НА МЯСТОТО НА ЗАСНЕМАНЕТО ИМ ИЛИ СРЕЩУ ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ, ПОДАДЕНО В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА. КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА МЯРКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ЛИЦА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ТЯХ ПО ИМЕЙЛ (ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, АКО НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЗКА ПО ИМЕЙЛ), КАТО ИМ НАПОМНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ТОВА ПРАВО БЪДЕ УПРАЖНЕНО СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ ГИ ПРЕМАХНЕ В СРОК ОТ 2 РАБОТНИ ДНИ, БЕЗ ТОВА ДА ЗАСЯГА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СПЕЧЕЛИЛОТО ЛИЦЕ, ПРЕДИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО, СЪОТВЕТНО ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА, ОРГАНИЗАЦИОННО НУЖЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗДДФЛ – ДАННИ, НЕОБХОДИМИ С ОГЛЕД ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА, КАКТО И ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ, СЪОБРАЗНО С И НА ОСНОВАНИЕ ПРЕДВИДЕНОТО В ЗДДФЛ.

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО СПОРЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОМОЦИЯТА, ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ, ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. СРОКЪТ НА СЪХРАНЕНИЕ НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩИЯ ДАВНОСТЕН СРОК ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА), ОСВЕН АКО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДРУГО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ДАННИ ОТНОСНО СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯТ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ СЛЕДВАЩ ГОДИНАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА С ОГЛЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ).

УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДО СЪБИРАНИТЕ И ОБРАБОТВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ, ПРАВОТО ДА ИСКАТ ТЯХНАТА ПРОМЯНА, ИЗТРИВАНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ, ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДРЕС: БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, № 2. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПРИЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАТОРА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТУК.

ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИЕ СИ ДАННИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, УЧАСТИЕТО НА ТОЗИ УЧАСТНИК СЕ ПРЕКРАТЯВА И СЪЩИЯТ НЯМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА НАГРАДИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ПАЗИ ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНОВИЯ МУ ИНТЕРЕС ОТ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ОТЧЕТНОСТ.

СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, В ТОЗИ СЛУЧАЙ УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ОТ ОФИС НА ОРГАНИЗАТОРА ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕ НА ДАТА И ЧАС НА ПОЛУЧАВАНЕТО Й.

 

  1. Други условия

Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

В случай че печеливш участник е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящия Официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника.

Участниците са информирани, че всяка награда на стойност по-голяма от 100 лева е облагаема съгласно действащото законодателство и Организаторите ще извършват съответните действия, предвидени в действащото законодателство в тази връзка, в т.ч. деклариране, удържане, заплащане на дължими данъци.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

В играта нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства.

По всички въпроси във връзка с играта, както и относно личните данни, можете да се свържете с нас на посочените по-долу адреси, в т.ч. на посочената електронна поща.

Данни за контакт на отговорното лице:

„АВЕНДИ ООД“ Бул. „Искърско шосе “ 7

гр. София, България, тел. 00359 29731181

  1. Официални правила

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:

https://www.facebook.com/PlasmonBulgaria

Начална страница

 

за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 12.05.2021

 

 

Продукти
Без категория
Списък с печелившите от Национална промоция Plasmon 2021
Виж Още
Списък с печелившите от Национална промоция Plasmon 2021